For any enquiries, please feel free to write to us at the following email addresses:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ email dưới đây:

Project Coordinator & Artist Liaison
Shao Hui Kwok
s.kwok@parallelcontemporaryart.com
Event Coordinator
Ngo Quang Minh
m.ngo@parallelcontemporaryart.com
Press - T&H Communications
Nguyen Thi Thanh Hai
hai.ntt@th-coms.com