AIA Vietnam Eye is the 8th project in the Global Eye Programme. Established in 2009 by David and Serenella Ciclitira and the Saatchi Gallery, the Global Eye Programme is an initiative that nurtures artistic talent.

AIA Vietnam Eye là dự án thứ tám trong chương trình Global Eye Programme do David Ciclitira và Serenella Ciclitira cùng Saatchi Gallery khởi xướng năm 2009. Chương trình là một sáng kiến nhằm nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật.